Start de chat
online

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EASYROOF BV

1. a) Voor alle offertes van, bestellingen aan en leveringen door EASYROOF BV, Industriepark Mechelen-Noord, Schaliënhoevedreef 5 F, B-2800 Mechelen, BTW BE-0638.934.347 - hierna genoemd “de verkoper” - , ten opzichte van de koper gelden uitsluitend deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen.

b) Deze voorwaarden primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de koper, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

c) De niet-tegenstelbaarheid en/of nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden heeft geen enkel gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen. De bepalingen die geen uitwerking hebben, worden vervangen door andere die op commercieel gebied een soortgelijke werking hebben.

2. a) De overeenkomst komt slechts tot stand nadat de bestelling van de koper door de verkoper schriftelijk is bevestigd. Tenzij zij onder voorbehoud is gebeurd, geldt een begin van uitvoering door de verkoper eveneens als bevestiging.

b) Behoudens andersluidend beding omvat de overeengekomen prijs enkel de waarde van de goederen, met uitsluiting van transport, plaatsing en eventuele andere kosten of heffingen.

c) De tussen partijen overeengekomen prijzen staan vast voor de duur van 6 maanden vanaf de datum van bestelling. In geval van prijsstijging kan de verkoper de prijzen verhogen indien de levering door toedoen van de koper meer dan 6 maand na de bestelling moet plaatsvinden.

d) Technische ondersteuning door de verkoper is, behoudens expliciete vermelding in de overeenkomst, in de prijs inbegrepen voor zover deze per telefoon of per e-mail gebeurt. Technische ondersteuning ter plaatse door (een aangestelde van) de verkoper is, tenzij anders vermeld, niet in de prijs inbegrepen.

e) De BTW is steeds ten laste van de koper, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

f) Kortingen gelden, behoudens andersluidende afspraak, slechts voor één bestelling.

3. a) Alle bestellingen worden aangenomen onder voorbehoud van voldoende voorraad en fabricatiemogelijkheden bij de leveranciers van de verkoper. Opgegeven data en leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven en kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling lastens de verkoper.

b) Alle leveringen worden geacht te gebeuren in de magazijnen van de verkoper en het risico van de zaak gaat over op het moment dat de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten. Verzending van de goederen gebeurt altijd op risico en kosten van de verkoper, tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

c) De verkoper mag gedeeltelijke leveringen verrichten en/of haar levering en prestaties in diverse schijven aanrekenen. De koper is gehouden deze gedeeltelijke leveringen te aanvaarden en te betalen alvorens de verkoper tot een bijkomende levering of prestatie dient over te gaan. Vooraleer dit voorschot is betaald kan de koper geen aanspraak maken op leveringen door of prestaties van de verkoper.

d) De koper dient de goederen onmiddellijk na ontvangst ervan na te kijken op eventuele zichtbare gebreken en op conformiteit met de gedane bestelling. Zichtbare gebreken alsook niet-conforme leveringen dienen uiterlijk binnen de 14 dagen bij aangetekend schrijven aan de verkoper ter kennis gebracht te worden bij gebreke waaraan ze onherroepelijk worden aanvaard respectievelijk als conform met de bestelling worden beschouwd. Een eventuele vordering op grond van zichtbare gebreken dient, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de levering te worden ingesteld.

e) Verborgen gebreken dienen binnen de 14 dagen na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan de verkoper te worden gemeld bij gebreke waaraan ze onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek en uiterlijk binnen de twee jaar na het ontstaan van de overeenkomst te worden ingesteld.

f) Onverminderd hetgeen onder 3d en 3e werd bepaald kan de verkoper na levering en desgevallend plaatsing enkel nog worden aangesproken voor de waarborgen waartoe hij door dwingende wetsbepalingen is gehouden.

4. a) Behoudens indien anders werd overeengekomen, dienen de goederen contant te worden betaald bij levering.

b) Laattijdige betalingen brengen vanaf hun vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intresten op gelijk aan 12 % per jaar. Tevens is de koper in geval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de overeengekomen prijs (met een minimum van 100 EUR) verschuldigd.

c) Zolang alle aan de verkoper verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de koper blijven de goederen eigendom van de verkoper en is de verkoper gerechtigd alle overige prestaties en leveringen op te schorten, zelfs al zouden deze onderdeel van een andere bestelling uitmaken.

d) Na het verstrijken van de vervaldag voor betaling en onverminderd het recht van de verkoper om betaling te vorderen van de facturen, is de verkoper gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de koper is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 30% van de gefactureerde goederen verschuldigd.

e) De koper die zijn bestelling annuleert of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, is 14 dagen na de aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs van de bestelling of levering of, indien er reeds gedeeltelijke leveringen zijn gebeurd, van het saldo van de verkoopprijs van de goederen die nog niet werden geleverd. Evenwel kan de verkoper een hogere schadevergoeding eisen indien zijn werkelijk geleden schade de forfaitair bepaalde schadevergoeding zou overtreffen. Het voorgaande doet geen afbraak aan het recht van de verkoper om alsnog de uitvoering van de overeenkomst door de koper te eisen. Indien de koper een consument is in de zin van de WHPC heeft deze recht op dezelfde vergoeding indien de verkoper, 14 dagen na aangetekende aanmaning, de bestelling annuleert of weigert tot levering van de bestelde goederen over te gaan.

5. a) Op alle geleverde dakmaterialen is de wettelijke garantie consumentenbescherming van toepassing. Deze garantie dekt de problemen in verband met de waterdichting van het dak, te wijten aan zichtbare en/of onzichtbare gebreken aan de geleverde materialen.

b) Hoewel een EPDM dak nagenoeg onderhoudsvrij is, wordt aangeraden om minstens éénmaal per jaar een visuele controle op het dak uit te voeren, de afvoeren en het dakvlak schoon te maken, en eventuele takken en bladeren te verwijderen. Indien het dak niet in het dagelijks gezichtsveld ligt, wordt aangeraden eveneens een noodspuwer te plaatsen om eventuele verstoppingen snel te kunnen detecteren.

c) Van deze garantie zijn uitgesloten: mechanische beschadigingen van de dakbedekking; lekkages ontstaan door condensvorming binnen het gebouw; reparaties op andere dan EPDM dakbedekking; onzorgvuldige plaatsing; plaatsing niet conform onze plaatsingsinstructies of voorschriften van de fabrikant; inwerking van schadelijke chemicaliën.

6. a) De overeenkomst tussen de koper en de verkoper wordt beheerst door het Belgische recht.

b) De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen de koper en de verkoper is de maatschappelijke zetel van deze laatste.

c) Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen de koper en de verkoper behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd.